แสดงบทความ 1 - 5 จาก 160 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ครูปภาวรา ประเสริฐ รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา   สาระประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  ส่ง 11 เม.ย. 2560 20:26 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 เมษายน 2560)    รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การม ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 07:03 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญข้อเสนอในการพัฒนางาน :  โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนร ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 07:00 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูอัญชลี บุญเหลือ ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 06:59 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูดุลย์ สีมา ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 06:59 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูวนิชา ประยูรพันธุ์ ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 06:58 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.