https://www.facebook.com/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-123088721645474/


http://esan67.sillapa.net/sm-cpm30/


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 183 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • SMART Facebook เฟสบุ๊กตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง         SMART Facebook เฟสบุ๊กตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง เพื่อรนณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงการเป็นนักโซเชียลมีเดียที่ดี มีความร ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 08:32 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 ตุลาคม 2560)         รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การมีจรรยาบรรณต่อว ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2560 09:18 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 09:23 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูปภาวรา ประเสริฐ รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา   สาระประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 08:35 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 เมษายน 2560)    รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การม ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 07:03 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.