กลุ่มบริหารวิชาการ

1. งานกลุ่มธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ
2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. งานทะเบียนนักเรียน
4. งานวัดผลและประเมินผล
5. งานหลักสูตรและการสอน
6. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
8. งานแนะแนว
9. งานนิเทศการจัดการเรียนรู้
10. งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
11. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
12. งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13. งานประกันคุณภาพการศึกษา
14. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15. งานโรงเรียนในฝัน