กลุ่มบริหารงบประมาณ

1. งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. งานการเงิน
3. บัญชี
4. งานปฏิคมและสวัสดิการ
5. งานพัสดุและสินทรัพย์
7. งานยานพาหนะ
8. งานนโยบายและแผนงาน