กลุ่มบริหารทั่วไป

1. งานธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานโสตทัศนูปกรณ์
5. งานพยาบาล
6. งานโภชนาการ
7. งานสาธารณูปโภค
8. งานลูกจ้างและนักการภารโรง