ข่าวประชาสัมพันธ์


SMART Facebook เฟสบุ๊กตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง

โพสต์29 มิ.ย. 2560 07:42โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 08:32 ]        SMART Facebook เฟสบุ๊กตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง เพื่อรนณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงการเป็นนักโซเชียลมีเดียที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
        Our mission is to take the concepts of the sufficiency economy philosophy and apply them to our online lives and the online lives of other students. We intend to use this project as a means to create a social media campaign that will help and guide other students to use Facebook responsibly and efficiently.

                                        ผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                                        ด.ช. ปภินวิทย์   เค็งชัยภูมิ     ม.1/2
                                        ด.ช. ภาณุวัฒน์  กล้าประจันทร์ ม.1/2
                                        ด.ญ. ศิริลักษณ์  เงินงอก ม.1/2

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์

โพสต์19 มี.ค. 2560 06:40โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 06:40 ]

ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 ส่งใบสมัครมาที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ Page Facebook ค้นหา Talentobec สอบถามรายละเอียด 02-288-5762-63 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ก.ค. 2559 19:13โดยTheerapon Pawaree   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2559 19:13 โดย Webmaster Muangphayalae ]

ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ด้วยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มีข้อราชการเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการ จึงต้องประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน โดยตามตารางสอบเป็นการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ของวัน เวลา และระดับชั้นดังกล่าวไปเป็นวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ส่วนนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ให้หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ และเปิดทำการเรียนการสอน ตามปกติ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้งหญ้าสังเคราะห์

โพสต์10 ก.ค. 2559 19:54โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2559 00:27 ]

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้งหญ้าสังเคราะห์ พื้นที่ 22 x 42 เมตร 
ตามรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศสอบราคาจ้างสนามฟุตบอล 2559

รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

โพสต์31 พ.ค. 2559 20:53โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2559 00:30 ]

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สพม.30 รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่  1 – 8  กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดประกาศ  :   ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

วัน เดือน ปี

ประกาศรับสมัคร/ประชาสัมพันธ์

29 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2559

รับสมัคร

1 – 8 มิ.ย. 2559

ทำการคัดเลือก

วันอังคารที่ 12 ก.ค. 2559

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันพุธที่ 13 ก.ค. 2559

เริ่มปฏิบัติงาน

14  กรกฎาคม 2559

               

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
                ตำแหน่ง นักการภารโรง   จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
                2.1  มีความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
                2.2 เพศชาย และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
                2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ / สามเณร
                2.4  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
                2.5 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ช่างก่อสร้างหรืองานช่างอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่งานอัตรากำลังฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 1052133 หรือ 044 – 811768

4.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร
                4.1 หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)
                4.2   บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ
                4.3   ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ทร.14)  พร้อมสำเนา  1 ฉบับ
                4.4   หลักฐานที่แสดงความรู้หรือประสบการณ์เดิม (ถ้ามี)

5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
                5.1   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้สมัคร
                5.2   ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ทำการทดสอบโดยการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบภาคปฏิบัติมาเอง    

6. วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก 
                โรงเรียนจะทำการคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  
ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

7.  การประกาศผลการคัดเลือก
                โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

8.  เงื่อนไขการจ้าง
                8.1   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้ทำสัญญาจ้างกับทางโรงเรียนจะได้รับค่าจ้าง
เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยโรงเรียนจะทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 31 มีนาคม 2560 และไม่ผูกพันการจ้างในปีต่อไป 
                8.2   ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดหาผู้ค้ำประกันสัญญาซึ่งต้องเป็นข้าราชการมาค้ำประกันในการทำสัญญาจ้างในวันเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด 

ประชาสัมพันธ์เพจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

โพสต์18 ต.ค. 2558 20:08โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2559 00:33 ] ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนได้ที่เพจ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง  https://www.facebook.com/phayalaepage
เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต

โพสต์16 ก.ย. 2558 02:24โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2559 00:33 ]


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สมาคมศิษย์เก่าเมืองพญาแลวิทยา เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูสุนทรี มะโนดี ,ครูศศิธร อุตะมพันธุ์ ,ครูอวยพรชัย สิทธิวงศ์ ,ครูอุดม อุตชี ,นักการสุริยะ เบ้าลี ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหาร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

เตรียมรับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2

โพสต์8 ส.ค. 2558 17:28โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2558 03:26 ]

 


โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เตรียมเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 2  กียรติบัตรแห่งการสู่สถานภาพ  สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 


 

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์6 ส.ค. 2558 02:04โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 09:56 ]


 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามรายการ ดังนี้ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู   2.โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว

ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์22 ก.ค. 2558 19:43โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2558 20:19 ] ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ รายชื่อนักเรียน, แบบ ปพ.5 , 
แนวการจัดการเรียนรู้ และเอกสารคำร้องอื่นๆ ได้ที่ ลิงค์ ของกลุ่มบริหารวิชาการ

1-10 of 11