รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

โพสต์31 พ.ค. 2559 20:53โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2559 00:30 ]
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สพม.30 รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่  1 – 8  กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดประกาศ  :   ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

วัน เดือน ปี

ประกาศรับสมัคร/ประชาสัมพันธ์

29 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2559

รับสมัคร

1 – 8 มิ.ย. 2559

ทำการคัดเลือก

วันอังคารที่ 12 ก.ค. 2559

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันพุธที่ 13 ก.ค. 2559

เริ่มปฏิบัติงาน

14  กรกฎาคม 2559

               

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
                ตำแหน่ง นักการภารโรง   จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
                2.1  มีความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
                2.2 เพศชาย และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
                2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ / สามเณร
                2.4  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
                2.5 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ช่างก่อสร้างหรืองานช่างอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่งานอัตรากำลังฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 1052133 หรือ 044 – 811768

4.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร
                4.1 หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)
                4.2   บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ
                4.3   ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ทร.14)  พร้อมสำเนา  1 ฉบับ
                4.4   หลักฐานที่แสดงความรู้หรือประสบการณ์เดิม (ถ้ามี)

5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
                5.1   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้สมัคร
                5.2   ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ทำการทดสอบโดยการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบภาคปฏิบัติมาเอง    

6. วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก 
                โรงเรียนจะทำการคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  
ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

7.  การประกาศผลการคัดเลือก
                โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

8.  เงื่อนไขการจ้าง
                8.1   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้ทำสัญญาจ้างกับทางโรงเรียนจะได้รับค่าจ้าง
เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยโรงเรียนจะทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 31 มีนาคม 2560 และไม่ผูกพันการจ้างในปีต่อไป 
                8.2   ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจัดหาผู้ค้ำประกันสัญญาซึ่งต้องเป็นข้าราชการมาค้ำประกันในการทำสัญญาจ้างในวันเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด