กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. งานสารบรรณ
3. งานอัตรากำลัง สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
4. งานประเมินประสิทธิภาพ เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
5. งานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์
6. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. งานสารสนเทศ

เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานบุคคล 2561


งานบุคคล 2560


งานบุคคล 2559


งานบุคคล 2558