คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
















นายวรวุฒิ  ฉวีชัย
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน




นายอภิชาติ  เริงฤทธิ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



นายชลัท  มัทวานนท์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



นางทัศนีย์  บุษปวัต
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา



อาจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน




นางสาวภัทราพร  คูณรัตนศิริ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



นางศรัญญา  นิ่มเนียม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

















นายพรหม  แสนบัว
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน




นายสุทิน  วงศ์บุตร
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน