คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวรวุฒิ  ฉวีชัย
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอภิชาติ  เริงฤทธิ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายชลัท  มัทวานนท์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนางทัศนีย์  บุษปวัต
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาอาจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวภัทราพร  คูณรัตนศิริ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนางศรัญญา  นิ่มเนียม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพรหม  แสนบัว
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุทิน  วงศ์บุตร
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน