ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.58)
                    

ระดับชั้น

 ชาย

 หญิง

 รวม

 ม.1

 186

 142

 328

 ม.2

 179

 138

 317

 3

 224

 102

 326

 4

 268

 162

 430

 5

 128

 197

 325

 6

 165

 155

 320

 รวมทั้งหมด

 1,150

 896

 2,046