ข้อมูลทั่วไป

1)  ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา                              .         

    ที่ตั้ง  เลขที่   149   หมู่   7    ถนน   ชัยภูมิ - บ้านเขว้า  ตำบล  ในเมือง         

    อำเภอ         เมืองชัยภูมิ       จังหวัด        ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์  36000 

    โทรศัพท์       044-811768     โทรสาร     044-811769                             

    e-mail  phayalae@gmail.com    website   http//www. phayalae.ac.th

2)  สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

3)  สำนักงานต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 30        .

4)  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ     มัธยมศึกษาปีที่  1   ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีที่ 6   .

5)  เนื้อที่      30       ไร่       1      งาน       81       ตารางวา

6)  เขตพื้นที่บริการการศึกษา อยู่ในตำบลในเมือง ตำบลหนองนาแซง ตำบลโคกสูง และตำบลบุ่งคล้า มี 26 โรงเรียน ได้แก่  

(1)  โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)

(2)  โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)

(3)  โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)

(4)  โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)

(5)  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 

(6)  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  

(7)  โรงเรียนบ้านกุดละลม    

(8)  โรงเรียนบ้านโนนกอก     

(9)  โรงเรียนบ้านโสกตลับราษฎร์อุทิศ    

(10) โรงเรียนย่างบ่าประชามิตร     

(11) โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สงเคราะห์ 

(12) โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 

(13) โรงเรียนบ้านห้วยยาง

(4) โรงเรียนสุนทรวัฒนา

(15) โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

(16) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์     

(17) โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์   

(18) โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่    

(19) โรงเรียนบ้านขวาน้อย    

(20) โรงเรียนบ้านหัวนา    

(21) โรงเรียนบ้านสัมพันธ์  

(22) โรงเรียนบ้านหนองฉิม 

(23) โรงเรียนบ้านโนนแดง   

(24) โรงเรียนบ้านกุดโง้ง     

(25) โรงเรียนสาคริชวิทยา

(26) มารีย์อุปถัมภ์