วิสัยทัศน์

ภายใน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่  ก้าวสู่คุณภาพการเรียนรู้  คู่คุณธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1)   จัดการศึกษาชั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2)   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3)   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 

4)   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5)   พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6)   ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1)   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2)   ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3)   ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี

4 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาและการบริการทางการศึกษา

5)   ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6)   ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

            กลยุทธ์ที่ 1   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย บูรณาการเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

            กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมที่หลากหลาย

            กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยสร้างโอกาสทางการศึกษาและการบริการทางการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง    

            กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน

จุดเน้น

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กำหนดจุดเน้นการดำเนินการในปี 2557  ดังนี้

1)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 

      ร้อยละ 5

2)   นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง

3)   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม

      พหุวัฒนธรรม  

4)   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมิน

       คุณภาพภายนอก