นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต

เจ้าของผลงาน
                  ชื่อ :  นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต
          ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
         วิทยฐานะ :  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  
จำนวน 4 รางวัล  ได้แก่ 
        1) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี 2556  “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
        2) รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556 (ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา : นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต) 
        3) รางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2556
        4) รางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2557