ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยโรงเรียน
เมืองพญาแลวิทยา


รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไปรองผุู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ