ทำเนียบครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครูอัตราจ้างครูอัตราจ้าง


ครูผู้ช่วย

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครูอัตราจ้าง