ทำเนียบครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการ


ครู


ครูอัตราจ้าง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการ


ครูผู้ช่วย


นางสาวจุฑามาศ  งามผ่อง
ครูผู้ช่วย


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการ


ครู


ครูอัตราจ้าง