ทำเนียบครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางสาววาสนา ขลังวิเชียร
ครูผู้ช่วย

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ