ทำเนียบครูกลุ่มสาระภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
ครูผู้ช่วย
  


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการครูอัตราจ้าง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการครูอัตราจ้าง