ทำเนียบครูกลุ่มสาระภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนางสาวชลิดา  กาลเขว้า
ครูผู้ช่วย
  


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการนางโสภาพรรณ ประดับค่าย
ครู ค.ศ.1

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะชำนาญการนางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ
ครู ค.ศ.1