เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โพสต์19 ต.ค. 2561 17:07โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 17:09 ]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาด้านภาษาวัฒนธรรมไทย บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ รายวิชา ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์30 มิ.ย. 2561 02:29โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2561 02:31 ]

  • ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาด้าน                        ภาษาวัฒนธรรมไทย บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
  • รายวิชา        ท32101  ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
  • ผู้จัดทำ        นางสาวสุภัทรา   สายรัมย์
  • ตำแหน่ง      ครู       วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
  • โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา   จังหวัดชัยภูมิรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี (Dev C++ 5.0.0) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์25 มิ.ย. 2561 02:19โดยWebmaster Muangphayalae


นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

1-10 of 26