เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 ตุลาคม 2560)

โพสต์20 ก.ย. 2560 09:16โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 09:18 ]ครูภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์

โพสต์13 มิ.ย. 2560 08:33โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 09:23 ]


รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

ครูปภาวรา ประเสริฐ

โพสต์11 เม.ย. 2560 20:07โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 08:35 ]


รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา   สาระประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 เมษายน 2560)

โพสต์19 มี.ค. 2560 06:51โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 07:03 ]

   
รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ : รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต

โพสต์14 ต.ค. 2559 23:40โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 00:08 ]


ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญข้อเสนอในการพัฒนางาน :  โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ครูอัญชลี บุญเหลือ

โพสต์1 มิ.ย. 2559 18:37โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 00:08 ]


ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูดุลย์ สีมา

โพสต์1 มิ.ย. 2559 18:30โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 00:10 ]


ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  

ครูวนิชา ประยูรพันธุ์

โพสต์1 มิ.ย. 2559 18:24โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 00:10 ]


ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)

1-8 of 8