เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี เรื่อง การปฏิบัติรวมวงเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล

โพสต์24 ม.ค. 2562 18:52โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 19:36 ]


นายวันชัย พลปาน 
ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาด้านภาษาวัฒนธรรมไทย บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ รายวิชา ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์30 มิ.ย. 2561 02:29โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2561 02:31 ]

  • ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาด้าน                        ภาษาวัฒนธรรมไทย บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
  • รายวิชา        ท32101  ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
  • ผู้จัดทำ        นางสาวสุภัทรา   สายรัมย์
  • ตำแหน่ง      ครู       วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
  • โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา   จังหวัดชัยภูมิ1-10 of 27