นางปุณิกา จินะขาม

โพสต์15 พ.ย. 2560 21:04โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2560 21:12 ]

ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

สถานศึกษา          โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ผู้ศึกษาค้นคว้า      นางปุณิกา   จินะขาม 

ปีการศึกษา           2559  

บทคัดย่อ

             รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระเศรษฐศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  ปีการศึกษา  2559  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้   ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  39  คน  ซึ่งได้มา จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)   โดยวิธีจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  10  แผน  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน  10  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยาก  (p)  ตั้งแต่  0.39  ถึง  0.70  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่  0.36  ถึง  0.68  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.96  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมุติฐานใช้  Dependent  t-test  

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
                1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  82.13/93.68  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือเกณฑ์  80/80
                2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมาก
               โดยสรุป  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียน  ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น