การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)

โพสต์27 มิ.ย. 2561 23:09โดยWebmaster Muangphayalae
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


Comments