กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

1. งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. งานคณะสี
4. งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
7. งานโรงเรียนกับชุมชน
8. งานธนาคารโรงเรียน
9. งานวินัยจราจร