ทำเนียบบุคลากรห้องสมุด
กรรมการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน


รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้


กรรมการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้


ผู้ช่วยบรรณารักษ์


กรรมการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้