ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ สกุล

ปี

1

นางสาวสอิ้ง  บุญญานุสนธ์

2499 - 2500

2

นายคำ  ธรรมกุล

2500 - 2502

3

นายเปี่ยม  แสนนามวงศ์

2502 - 2506

4

นายสุทธินันท์  คำพิทักษ์

2506 - 2506

5

นายวิจารณ์  รักอาชา

2506 - 2528

6

ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  สังขตะอำพน

2528 - 2530

7

นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี

2530 - 2536

8

นายพจน์  ธงภักดิ์

2536 - 2541

9

นายถนอม  ลุนทา

2541 - 2545

10

นางสาวชุติกาญจน์   เลาหะนาคีวงศ์

2545 - 2555

11

นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต

2555 - ปัจจุบัน