ที่อยู่  149 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหลอด ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

โทรศัพท์  :  044-811768  โทรสาร : 044-811769   E-mail : webmaster@phayalae.ac.th