วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565


 
ปรัชญา 
รักเรียน  เพียรสร้างจริยธรรม  นำลูก เขียว – ขาว สู่ความก้าวหน้า