กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภัทรา สายรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางอัญชลี บุญเหลือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางนิภา โคตรชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิตยา เชิดสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวชลิดา กาลเขว้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางโสภาพรรณ ประดับค่าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวสุภาดา สีอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวขนิษฐา นิลวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3