หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร / แผนการเรียน จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ห้องเรียนทั่วไป
 
35
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 
12
6
3
รวม 56