พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ/แผนงาน
 
                      1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
                      2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                      3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลัก
                          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      4. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

        


เป้าประสงค์

 
                      1.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
                      2.  ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา
                      3.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดในระดับสูง
                      4.  ผู้เรียนสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์
                      5.  ผู้เรียนมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
                      6.  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
                      7.  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพของครู
                      8.  โรงเรียนมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
                      9.  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
                      10.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานความพอเพียง
                      11.  มีปัจจัยพื้นฐานครบตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
                      12.  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติ