แม่บ้าน/นักการ

นายอัมพร หาวิชิต
นักการ

นายสีนวน โพธิ์นอก
นักการ

นางสาวยุพิน เที่ยงธรรม
แม่บ้าน

นางพัชชาณี ถนอมเชื้อ
แม่บ้าน

นางสาวหนูแผน คลองโปร่งเกตุ
แม่บ้าน

นางลำปรางค์ บุญนา
แม่บ้าน

นางสายสวาท นวลกลาง
แม่บ้าน

นางสาวสมปอง ปราบโจร
แม่บ้าน

นางสาวบัวใข แสงวิเชียร
แม่บ้าน

นางสาวปราณี ศรีชัย
แม่บ้าน

นายสมอาจ แสนละเอียด
ยามรักษาการณ์

นายธนา คุ้มบุ่งคล้า
ยามรักษาการณ์