กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิระวรรณ ตั้งใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายโสภณ ตอพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายปรมัตถ์ สวงโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายภูษิต สุวรรณราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายประยูร ผิวรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกรรณิกา ลิกัลตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวพวงเพชร ก่อบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นายวายุ อาจอาษา
ครูอัตราจ้าง